top of page

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die Charlie Grafisch Ontwerp aanbiedt.

 

Artikel 1 - Identiteit

Charlie Grafisch Ontwerp
Studio Raquelle

Congostraat 33
9880 Aalter 
Telefoonnummer: 0474 780 686
E-mailadres: charlie.grafischontwerp@outlook.be
BTW-identificatienummer: BE 0704 586 125

Artikel 2  - Diensten/producten

Behalve ondubbelzinnig en schriftelijk akkoord, hebben de huidige voorwaarden betrekking op elke verkoop van producten of diensten van Charlie Grafisch Ontwerp en Studio Raquelle. Deze voorwaarden gelden boven alle andere voorwaarden, inbegrepen deze opgelegd door andere partijen. 

Door beroep te doen op of gebruik te maken van een dienst van Charlie Grafisch Ontwerp, het plaatsen van bestellingen en/of het afsluiten van een overeenkomst met Charlie Grafisch Ontwerp erkent de klant en/of de gebruiker dat hij een exemplaar van deze voorwaarden heeft ontvangen dan wel voorafgaandelijk kennis van heeft genomen, dat dezen hem tegenstelbaar zijn en aanvaardt hij op onherroepelijke wijze de toepassing ervan. 


Artikel 3 - Facturatie

Alle facturen van Charlie Grafisch Ontwerp zijn contant te betalen, behalve indien het expliciet en schriftelijk anders overeengekomen is. Bij niet-betaling op de vervaldag, zal het bedrag, met het volste recht en zonder ingebrekestelling, vermeerderd worden met een interest van 1% per maand. 


Artikel 4 - Verwerking persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens, die aan Charlie Grafisch Ontwerp gecommuniceerd worden in het kader van een bestelling, worden geregistreerd in haar databestand. We verzamelen enkel de gegevens die nodig zijn om onze producten op een correcte manier te leveren en indien nodig contact op te nemen met desbetreffende persoon. Elk betrokken individu beschikt over een recht op toegang en verbetering. Hij/zij kan zich verzetten tegen de verwerking van deze gegevens voor direct marketing doeleinden.De gegevens worden niet doorverkocht aan derden.


Artikel 5 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in netwerk of verbinding van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of ingeschakelde derden, ...

Artikel 6 - Levertijden

Alle producten/goederen worden verstuurd via Bpost en behandeld als een normale zending en niet als pakjespost. De levertijden zijn afhankelijk van Bpost. De bestellingen worden de dag na de bestellingen op de post gedaan, uitgezonderd in verlofperiodes. Daar kunnen de levertijden afwijken en enkel dagen langer duren.
ook in het weekend (zaterdag, zondag) worden de bestellingen de dag na de bestelling op de post gedaan. De levertijd varieert tussen 3 en 5 werkdagen gezien de Bpost niet elke dag non prioritaire post verstuurd.

Algemene voorwaarden

Herroepingsrecht & retour

De koper krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen mee te delen dat hij afziet van verkoop (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de bestelling door de koper is ontvangen. 

 

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen oordelen of hij het product wenst te behouden.

 

Indien er van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, zal het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren, met originele labels en in de originele verzendverpakking aan verkoper worden geretourneerd op eigen kosten en op eigen risico,  conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Van zodra de verkoper het product in onberispelijke originele staat terug ontvangen heeft, zal het bedrag (met uitzondering van de verzendkosten) binnen de 30 dagen teruggestort worden aan de koper.

 

Bij annulering van uw bestelling voor deze verstuurd werd, blijven de verzendkosten ook ten laste van de koper.

Wij zijn graag op de hoogte van de retour en de reden daartoe. Gelieve ons dus vóór de effectieve terugzending een mailtje te sturen naar: charlie.grafischontwerp@outlook.be

Onthoud dat retourneren voor eigen rekening is! De verzendkosten zijn dus voor de koper die het goed terugstuurt.

Terugzenden is ook op eigen risico! Pak de terug te sturen producten zeer goed in, zodat ze niet beschadigd raken en breng je pakket binnen in het postkantoor en verzend als pakketpost. Hou je track&trace-code bij! Dit is jouw bewijs van verzending. 

 

Verstuur je pakket naar volgende adres: 

Charlie Grafisch Ontwerp

Congostraat 33

9880 Aalter (België)  

Indien u nog vragen hebt, contacteer ons via Charlie.grafischontwerp@outlook.be of 0474 780 686
 

bottom of page